Καταστατικό της Ένωσης Διπλωματούχων Επαγγελματιών Αισθητικών Θεσσαλίας (Ε.Δ.Ε.Α.Θ.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας άρεσε; Κοινοποιήστε!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩ­ΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ». ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.

Με την απόφαση 136/1982 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Λάρισας εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε καταστατικό με την επωνυμία «ΕΝΩΣΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με έδρα την πόλη της Λάρισας και σκοπό τον αναφερόμενο σ’ αυτό.

Ακολούθως, το καταστατικό του ως άνω σωματείου τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 127/1988 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, με την υπ’ αριθμ. 28/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, καθώς και με την υπ’ αριθμ. 316/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας.

Η Δ Η με το υπ’ αριθμ. 50/2-6-2016 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μελών της παραπάνω Ενώσεως αποφασίστηκε η τρο­ποποίηση του Καταστατικού Αυτού ως προς τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 και τη διάταξη του άρθρου 5 περί της διάρκειας της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και η επανάληψή του σε ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο που έχει ως εξής:

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΝΩΣΕΩΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο .- ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ.-

ΙΔΡΥΕΤΑΙ πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση (Σωματείο) με την επωνυμία “ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ε.Δ.Ε.Α.Θ.) με έδρα την πόλη της Λάρισας.

ΑΡΘΡΟ 2ο  .- ΣΚΟΠΟΣ-

ΣΚΟΠΟΣ της Οργάνωσης είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και ε­παγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου καθώς και η ανάπτυ­ξη του πνεύματος αλληλοβοήθειας και συμπαράστασης των με­λών μεταξύ των.

Η ένωση δεν ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα. Επι­τρέπεται  όμως η ίδρυση από τα μέλη της παραγωγικών, κατα­ναλωτικών, προμηθευτικών ή πιστωτικών συνεταιρισμών ή η υπαγωγή τους σε άλλους συνεταιρισμούς που αριθμούν περισ­σότερα μέλη και είναι εφικτή η ίδρυσή των.

Η πραγματοποίηση και η εκπλήρωση των σκοπών και στό­χων της Οργάνωσης θα επιτυγχάνεται με τη συνεργασία και τον διάλογο με τις αρμόδιες Κρατικές ή Δημοτικές Υπηρεσίες, με την ανταλλαγή απόψεων με άλλες συναφείς Ενώσεις ή Οργανισμούς, ή Ομοσπονδίες  με την παρακολούθηση επιστημονικών διαλέξεων για την εξελι­κτική πρόοδο στις σύγχρονες μεθόδους της αισθητικής, με την ίδρυση εντευκτηρίων και βιβλιοθηκών, με την οργάνωση προγραμ­μάτων επιμόρφωσης των μελών τους, με τη λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο θεμιτό μέσο που θα ανταποκρίνεται και θα είναι σύμφωνο με τις επιταγές του Ν. 1712/87.

ΑΡΘΡΟ 3ο. ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ.-

1.ΜΕΛΟΣ της Ένωσης μπορεί να είναι κάθε Ελληνίδα ή Έλληνας αισθητικός που έχει  κρατικό πτυχίο σπουδών (Α.Τ.Ε.Ι) ή ισότιμο πτυχίο ξένου Κράτους, άδεια λειτουργίας Ινστιτούτου Αισθητικής και ασκεί πραγματικά το επάγγελμα του αισθητικού σε οποιαδήποτε πόλη, κωμόπολη ή κοινότητα νομού της Θεσσαλίας ή διευθύνει Ινστιτούτο, το οποίο έχει σχετική άδεια λειτουργίας του ή εταιρικής δραστηριότητας, όπως ορίζει ο νόμος ή παρέχει τις όχι εξαρτημένες εργασίες σε οργανωμένο Εργαστήριο ή Πολυδύναμη Μονάδα.

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, που είναι εγκατεστημένα μόνιμα και εργάζονται στην περιφέρεια του Θεσσαλικού διαμερί­σματος, σε επίτιμα όσα δηλαδή θα ονομάζονται έτσι μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία λόγω της θέσεως ή της μορφώσεώς τους θα συνδράμουν υλικώς ή ηθικώς στην Ένωση ή στην επίτευξη των σκοπών και στόχων Αυτής ή συνέδραμαν κατά   το  παρελθόν σπουδαίως στον χώρο και στην επιστήμη της αισθητι­κής και σε δόκιμα, που μπορεί να είναι κάθε Ελληνίδα ή Έλληνας αισθητικός, ο οποίος έχει κρατικό πτυχίο σπουδών (Α.Τ.Ε.Ι) ή ισότιμο πτυχίο ξένου Κράτους και για την ανωτέρω εγγραφή απαιτείται η καταβολή του ποσού των δέκα (10) ευρώ εφάπαξ.

2.Για να εγγράφει ως μέλος του Σωματείου ένας αισθητικός, πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμ­βούλιο με την οποία να ζητάει την εγγραφή του στο μητρώο των μελών προσκομίζοντας συνάμα και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος οπότε και γίνεται δεκτή. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη γνώση της απορριπτικής απόφασης ή το αργότερο της κοινοποίησης αυτής ή από την πα­ρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των 30 ημερών. Το Μονομελές Πρω­τοδικείο διατάζει την εγγραφή του μέλους ή απορρίπτει την προσ­φυγή .

3.Τα μέλη της Οργάνωσης έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις.

4.Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στο Διοι­κητικό Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση κάθε αλλαγή της επαγγελ­ματικής του διεύθυνσης.

5.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει αιτιολο­γημένα για την αποβολή μέλους:

α)αν το μέλος πάψει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του στο Σωματείο.

β) αν το μέλος ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς της Οργάνωσης,

γ) αν το μέλος καθυστερεί για δύο συνεχή έτη την υ­ποχρεωτική συνδρομή,

δ) αν το μέλος απέχει αδικαιολόγητα από δύο συνεχείς τακτικές γενικές συνελεύσεις,

ε) αν το μέλος καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το νόμο αυτόν (1712/87).

Το μέλος ,όταν συνταξιοδοτηθεί , διαγράφεται, εκτός αν ειδικός νόμος επιτρέπει την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και μετά την συνταξιοδότησή του.

6.Την αποβολή εισηγείται στη γενική συνέλευση το δι­οικητικό συμβούλιο ή το 1/5 των μελών.

7.Το μέλος που αποβάλλεται μπορεί μέσα σε τριάντα (30) ημέ­ρες από την επίδοση σε αυτό της απόφασης, να προσφύγει στο Μο­νομελές Πρωτοδικείο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδο­σίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο -ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ.-

1.Η Ένωση υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία τα ο­ποία αριθμούνται  και  θεωρούνται από το Γραμματέα του Πρω­τοδικείου της έδρας πριν από τη χρησιμοποίησή τους:Α) Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με α­ριθμητική σειρά το ονοματεπώνυμο του μέλους, τα ονόματα των γονέων του, το επάγγελμα, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας ο αριθμός του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους καθώς και η ταμειακή ε­νημέρωση.

Β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων γενικών συνελεύσεων των μελών.

Γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου.

Δ)Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ελεγκτικής επιτροπής.

Ε) Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

2.Τα μέλη της επαγγελματικής οργάνωσης καθώς και οι υ­περκείμενες οργανώσεις στις οποίες ανήκει έχουν το δικαίωμα να  πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων

3.Πόροι των επαγγελματικών οργανώσεων είναι:.

α) Τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρομές των μελών.

β) Τα εισοδήματα από την περιουσία της επαγγελματικής οργάνωσης.

γ) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές καθώς- και οι προαιρετικές εισφορές των μελών.

4.0 καθορισμός του ύψους του δικαιώματος εγγραφής και υποχρεωτικής συνδρομής ρυθμίζονται από τη γενική συνέλευση της επαγγελματικής οργάνωσης με απόφαση τουλάχιστον των δύο πέμπτων (2/5) των μελών που είναι τακτοποιημένα.

5.Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως.

6. Αν η ένωση είναι μέλος σε ομοσπονδία καταβάλλει  την καθοριζόμενη από την εκάστοτε ομοσπονδία συνδρομή, την οποία  εξάγει από τοις συνδρομές έκτακτες και  τακτικές των μελών της .

7.Η είσπραξη των κατά την προηγούμενη παράγραφο υ­ποχρεωτικών συνδρομών από τα μέλη των πρωτοβαθμίων οργανώσεων και η απόδοση αυτών στις  συνεργαζόμενες ομοσπονδίες  μπορεί να γί­νεται , ύστερα από απόφαση των γενικών συνελεύσεων των οργα­νώσεων, από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους εί­ναι ασφαλισμένα τα μέλη τους με σύμφωνη γνώμη των διοικήσεων των Οργανισμών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.-      1.Όργανα διοίκησης της Ένωσης είναι:.

α) Η- γενική συνέλευση, 3)το διοικητικό συμβούλιο και γ) η ελεγκτική επιτροπή.

Α.- Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.-

  1. Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και κυ­ρίαρχο σώμα και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμ­φωνα με το νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργά­νου.
  2. Οι συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

Η τακτική συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο και οπωσδήποτε εντός τετραμήνου από της λήξεως του οικονομικού έτους και τίθε­νται ενώπιον αυτής ο διοικητικός και οικονομικός υπολογισμός του παρελθόντος έτους και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους. Επίσης τίθεται προς έγκριση η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής περί της οικονομικής διαχειρίσεως ως και οποιοδήποτε θέμα που θα υποβάλει το διοικητικό συμβούλιο.

Η έκτακτη συνέλευση συγκαλείται όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο το διοικητικό συμβούλιο ή όταν το 1/5 των ταμειακώς εντάξει με­λών της Ένωσης ζητήσει τη σύγκληση αυτής με έγγραφη αίτηση προς το διοικητικό συμβούλιο στην οποία να αναφέρονται τα προς συζή­τηση θέματα, οπότε το συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε 15 ημέρες από της υποβολής της αίτησης να συγκαλέσει γενική συνέ­λευση. Αν η αίτηση αυτή των μελών (του 1/5) δεν εισακουστεί, το Μονομελές Πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκού­σιας δικαιοδοσίας και ύστερα από αίτηση των μελών αυτών, μπορεί να τα εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη γενική συνέλευση. Η απόφαση ρυθμίζει και το θέμα της προεδρίας της γενικής συνέλευσης. Κά­θε πρόσκληση για συμμετοχή σε γενική συνέλευση πρέπει να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία συγκαλείται.

3.Για να ληφθεί απόφαση, απαιτείται η παρουσία στη γενική συνέλευση ενός δευτέρου τουλάχιστον των οικονομικά τα­κτοποιημένων μελών. Αν  δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκλιση, συνέχεια χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική γενική συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου του­λάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκλιση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η γενική συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επό­μενης εβδομάδας κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

4.Η ψηφοφορία είναι μυστική, όταν αναφέρεται: α) σε εκλογές διοικητικού συμβουλίου ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής, β) σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, γ) σε προσωπικά ζητήματα και δ) στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Ψηφοφορία δια βοής δεν επιτρέπεται.

5.Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόε­δρος του διοικητικού συμβουλίου. Πρώτο θέμα της γενικής συ­νέλευσης είναι η εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου, γραμματέα και ψηφολέκτη που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

6.Η αγωγή κατά των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της απόφασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας όπου εδρεύει η επαγγελματική οργάνωση και ασκείται από το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον των οικονομι­κά τακτοποιημένων μελών, εφόσον αφορά την οργάνωση ή τη λει­τουργία της Ένωσης. Η έφεσή κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ασκείται μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση της απόφασης.

7.Για την τροποποίηση του καταστατικού τη μεταβολή του ή τη διάλυση της επαγγελματικής οργάνωσης απαιτείται α­παρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου των ταμειακά τακτοποιη­μένων μελών ή των αντιπροσώπων και πλειοψηφία των τριών τετάρ­των, της απαρτίας αυτής.

8.Η γενική συνέλευση εκλέγει τους αντιπροσώπους της για κάθε ομοσπονδία από τις δύο που έχει δικαίωμα να μετέχει σύμφωνα με τον νέο Ν. 1712/87 και οι οποίοι αντιπρόσωποιι εκλέγονται ταυ­τόχρονα με το διοικητικό συμβούλιο και την ελεγκτική επιτροπή.

B.-TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-

1.Η Ένωση διοικείται από 5μελές διοικητικό συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται ο Νομός Λάρισας με δύο αντιπροσώπους, και οι Νομοί Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας με ένα αντιπρόσωπο. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για τρία (3) έτη  από τη γενική συνέλευση προς τούτο καλούμενης με μυστική και αυτοπρόσωπο ψηφοφορία. Οι εκλογές  γίνονται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας . Μετά την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου και εντός 15 ημερών ο πλειοψηφίσας σύμβουλος συγκαλεί συνεδρίαση στην οποία εκλέ­γονται μεταξύ των μελών αυτού ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμ­ματέας και ταμίας της Ένωσης. 0 πρόεδρος σε περίπτωση παραίτησής του ή απώλειας του αξιώματος θα αντικαθίσταται προσωρινά από  τον αντιπρόεδρο ενώ την καινή θέση του συμβούλου θα την καταλαμβάνει το αμέσως πλειοψηφίσαν αναπληρωματικό μέλος. 0 αντιπρόεδρος μέσα σε 15 ημέ­ρες είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει συνέλευση προκειμένου να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος κατά τα παραπάνω αναφερόμενα .Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι της Ένωσης για τις ζημίες που προκύπτουν από αφέλεια αυτών . Τα μέλη του διοικητικού  συμβουλίου ανακαλούνται  με απόφα­ση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών ενώ για την ανάκληση του προέδρου απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

2.Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει μια φορά του­λάχιστον το μήνα και μετά από πρόσκληση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα και στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης συνεδριάζει και εκτά­κτως όποτε παραστεί ανάγκη ή εφόσον το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του διοικητικού συμβουλίου με αίτησή τους στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Οι α­ποφάσεις των παρόντων μελών λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου .

3.Οι ιδιότητες του προέδρου, αντιπροέδρου, γενικού γραμματέα και ταμία δεν επιτρέπεται να. συμπέσουν στο ίδιο πρό­σωπο. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν εί­ναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη.

4.Είναι επιτρεπτή η μεταβίβαση ορισμένων αρμοδιοτή­των, ύστερα από απόφαση  του διοικητικού συμβουλίου, σε επι­τροπή αποτελούμενη από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα και τον ταμία. Η απόφαση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή.

5.Η Οργάνωση εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως α­πό τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου άλλως από μέλος του ειδικά εξουσιοδοτημένου από τον πρόεδρο ή από το διοικητικό συμβούλιο.

6.Αν ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, το διοικητικό συμβούλιο συμ­πληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά της εκλογής τους όπως παραπάνω ορίζεται, χωρίς όμως αυτά να μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των ταχτικών μελών. Αν ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του διοικητικού συμβουλίου χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η συνέλευση μέσα σε 30 ημέρες με πρόσκληση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή του αναπληρωτή του που γίνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο με θέμα την εκλογή διοικητικού συμβουλίου.

7.Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα την Οργά­νωση σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό και αποφασίζει επί  παντός θέματος που αφόρα την εκπλήρωσή των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου , λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και τη λύση διαφόρων ζητημάτων που αφορούν  Οργάνωση, εκτελεί τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και επιμελείται για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου και του καταστατικού . Τέλος επιμελείται για την υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού, απολογισμού και προϋπολογισμού κάθε έτους προς την ελεγκτική επιτροπή εντός τετραμήνου από της λήξεως του Οικονομικού έτους το οποίο αρχί­ζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη  (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

8.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που απουσιάζουν κατά σειρά τριών συνεδριάσεων αποβάλουν την ιδιότητα και αντι­καθίστανται από τον πρόεδρο με τον κατά σειρά επιλαχόντα σύμ­βουλο. Τέτοια αντικατάσταση μπορεί να γίνει το πολύ για δύο συμβούλους. Η αντικατάσταση του προέδρου οε περίπτωση χηρείας της θέσης του γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου το οποίο συγκαλείται εντός 15 ημερών από τον αντιπρόεδρο και εκλέ­γει μεταξύ των μελών τον νέο πρόεδρο που η θητεία του λήγει με τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου. Μέχρι δε της εκλογής του αντικαθίσταται από τον αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή αποβολής μέλους του διοικητικού συμβουλίου, καλείται προς αναπλήρωση μερίμνη του προέδρου ο κατά σειρά επιλαχών κατά τις εκλογές. Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες καλείται η γενική, συνέλευση προς εκλογή αντικαταστάτου του παραιτηθέντος μέλους.

ΑΡΘΡΟ 6ο  -ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-

0 πρόεδρος εκπροσωπεί την Οργάνωση σε κάθε αρχή και Δι­καστήριο και σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας των και έναντι τρίτων. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του συμβουλίου και των συνελεύσεων των μελών, συγκαλεί το διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις, δι­ευθύνει τις συζητήσεις, καταρτίζει την ημερησία διάταξη, υπογρά­φει με τον γενικό γραμματέα τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριά­σεων ως και κάθε έγγραφο που έχει σχέση με τη διοίκηση. Επίσης υπογράφει με τον ταμία τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών και επιμελείται της πιστής εφαρμογής των αποφάσεων των συνελεύσεων, της διοικήσεως, του καταστατικού και του νόμου.-

ΑΡΘΡΟ 7ο – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ.-

Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο κωλυόμενο, στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και σ’όλα τα καθήκοντα αυτού. Στην αρμοδιότητα του αντιπροέδρου υπάγεται και η οργάνω­ση πάσης φύσεως εκδηλώσεων, ήτοι σεμιναρίων, εκδρομών, χορών, συνεστιάσεων κ.λ.π.,-

ΑΡΘΡ0 8ο – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ.-

0 γεν. Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τα γραφεία της Οργάνωσης, συνυπογράφει με τον πρόεδρο την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των γενικών συνε­λεύσεων, επιμελείται των πρακτικών, διεξάγει την αλληλογραφία, φυλάσσει τη σφραγίδα, κρατάει. το αρχείο, το πρωτόκολλο, το μη­τρώο και όλα τα βιβλία της Οργάνωσης πλην εκείνων για τα οποία είναι υπεύθυνος ο ταμίας. Συνυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και τα πρακτικά των συνελεύσεων και της διοικήσεως. Τον γενικό γραμματέα απά­ντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους ο οποίος ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.-

ΑΡΘΡΟ 9ο  – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ.-

Ο ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει τις αντίστοιχες αποδείξεις βάσει ενταλμάτων υπογεγραμμένων παρά του προέδρου και του γενικού γραμματέως. Ουδεμία πλη­ρωμή μπορεί να ενεργηθεί χωρίς απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Φυλάσσει την περιουσία της Οργάνωσης ,τα βιβλία πλην εκείνων που τηρεί ο γενικός γραμματέας, δεν μπορεί να κρατά στα χέρια του πλέον των 10.000 δραχμών ενώ το υπόλοιπο ποσό κατατίθεται σε μία των εμπορικών Τραπεζών με σχετική απόφαση του Συμβουλίου. 0 ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια χρημάτων ως και για κάθε ανωμαλία στην διαχείριση τους. Ο ταμίας υποβάλει υποχρεωτικά κάθε έτος δια του διοικητικού συμβουλίου,εντός τριμήνου από της λήξεως του Οικονομικού έτους, στη συνερχόμενη συνέλευση των μελών τον ισολογισμό του λήξαντος έτους τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, μαζί με την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής προς έγκριση. Τον ταμία κωλυόμενο αναπληρώνει ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο –ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ.-

Στον πρόεδρο, γενικό γραμματέα και στα μέλη του διοικη­τικού συμβουλίου είναι δυνατό να χορηγούνται αποζημιώσεις ή η­μεραργίες εφόσον θα απασχολούνται με υποθέσεις της Οργάνωσης, με την εισήγηση του προέδρου και κατόπιν αποφάσεως του διοικη­τικού συμβουλίου, το ύψος δε αυτών καθορίζεται δια του προϋπολογισμού του εγκρινομένου με απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μελών.

ΑΡΘΡΟ 11ο .- ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ. –

Ο έλεγχος και. η εποπτεία του διοικητικού συμβου­λίου· ασκείται υπό τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής, εκλε­γόμενης υπό της γενικής συνέλευσης των μελών μαζί με το διοικητικό συμβούλιο και τους δύο αντιπροσώπους για κάθε ομοσπονδία που θα ανήκει η Οργάνωση. Η θητεία της ελεγκτικής επιτροπής λήγει ένα μήνα μετά τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου. Η ελεγκτική επιτροπή εποπτεύει κατά έτος την οικονομική διαχείριση της Οργάνωσης, τα πραγματοποιούμενα έσοδα, τις πηγές αυτών, καθώς και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες και στη συνέχεια υποβάλει τις εκ­θέσεις της στη γενική συνέλευση. Στη διάθεση της ελεγκτι­κής επιτροπής τίθενται υπό του διοικητικού συμβουλίου ο­ποτεδήποτε ζητηθούν τα βιβλία της διαχείρισης της περιου­σίας της Οργάνωσης καθώς και όλα τα δικαιολογητικά. Εκτός από τα τακτικά ελεγκτικά μέλη εκλέγονται και δύο αναπλη­ρωματικά τα οποία καλούνται σε περίπτωση παραιτήσεως κ.λ.π. τακτικού μέλους.

ΑΡΘΡΟ 12ο –ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.-

Οι εκλογές για τα όργανα του Σωματείου  Οργάνωσης (διοικητικό συμβούλιο, ελεγκτική επιτροπή, αντιπρόσωποι κ.λ.π.) θα διε­ξάγονται από εφορευτική επιτροπή δύο μελών τα οποία θα εκλέ­γονται με ανάταση των χεριών, τουλάχιστον 8 ημέρες πριν από τις εκλογές.

Η ψηφοφορία η οποία είναι μυστική γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, ή άλλου δημοσίου εγ­γράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα του ψηφοφόρου μέ­λους .

Η Εφορευτική επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων τα οποία και υπογράφει. Τα πρακτικά αυτά μαζί  με το αντίγραφο μητρώου που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές φυλάσσο­νται στο Ειρηνοδικείο της έδρας της Οργάνωσης και αντίγραφά τους φυλάσσονται στα αρχεία της Οργάνωσης.

Στην Εφορευτική επιτροπή προεδρεύει δικαστής που ορίζεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου. 11 του Ν.1264/82.

Η Εφορευτική επιτροπή αλλά και όλα τα μέλη του Σωματείου πρέπει να γνωρίζουν ότι όποιος παραποιεί ή νοθεύει το εκλογικό αποτέλεσμα για την ανάδειξη συλλογικών οργάνων ή αντιπροσώπων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών και αν είναι μέλος της Εφορευτικής επιτροπής, με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών.

Επίσης όποιος χρησιμοποιεί την επωνυμία χωρίς δικαίω­μα ή αντιποιείται την εκπροσώπηση της Οργάνωσης για δικό του όφελος ή για όφελος άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος.

Ουδείς υποψήφιος μπορεί να μετάσχει στην Εφορευτική επιτροπή. Η Εφορευτική επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντα της  από της εκλογής της.

Κάθε υποψήφιο μέλος πρέπει μαζί με την αίτησή του να συνυποβάλει  και υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 105/69 “περί ατομι­κής ευθύνης του δηλούντος ,η οποία να διαλαμβάνει ότι το αιτούμενο υποψηφιότητα μέλος δεν τελεί αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής αποφάσεως εν στερήσει των πολιτικών του δικαιωμά­των ούτε έχει καταδικαστεί αμετακλήτως σε ένα από τα οριζόμενα αδικήματα της παρ.4 του άρθρου 17 Ν.Δ. 890/71.

Η Εφορευτική επιτροπή αφού διαπιστώσει ότι υφίστανται οι> προϋποθέσεις εκλογιμότητας προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων προ 24 τουλάχιστον ωρών πριν από τις αρχαιρεσίες, για τα αξιώματα, για τα οποία υπέβαλαν τις αιτήσεις και στη συνέχεια στην εκτύπωση των ψηφοδελτίων. Οι ανακηρύξεις στις παραπάνω, προθεσμίες καθώς και η εκλογή της εφορευτικής επιτροπής πριν από 8 ημέρες από τις εκλογές είναι προαιρετικές και όλα αυτά, για πρακτικούς λόγους, μπορούν να γίνουν αυθημερόν εφόσον η Οργάνωση απαριθμεί λίγα μέλη.

Η εκλογή των οργάνων διοίκησης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.1712/87 και με το αναφερόμενο εκεί σύστημα. Όταν δεν υπάρχουν συνδυασμοί ακολουθείται το μέχρι σήμερα ισχύον σύστημα όπως συμπληρώνεται με τον καινού­ργιο Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 13ο – ΣΦΡΑΓΙΔΑ.-

Η Οργάνωση έχει κυκλική σφραγίδα η οποία στην περιφέ­ρεια της (κυκλικώς δηλαδή) φέρει την επωνυμία της ή τα αρχικά αυτής και στο μέσον απεικονίζει το πρόσωπο της θεάς Αφροδίτης.

ΑΡΘΡΟ 14ο –ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. –

Η Οργάνωση δεν διαλύεται εκτός εάν παραμείνουν λιγότερα από δέκα (10) μέλη ή αν συντρέχουν οι οριζόμενοι λόγοι από τις διατάζεις του Α.Κ. και του νόμου. Και εν πάση περιπτώσει για την διάλυση του Συλλόγου (της Οργάνωσης) απαιτείται η παρουσία  στη  γενική συνέλευση του μισού τουλάχιστον των ταμειακώς εν τάζει τακτικών μελών ενώ η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Εφόσον η Οργάνωση διαλυθεί, ενεργείται εκκαθάριση σύμφω­να με τις κοινές διατάξεις του Α.Κ. σε συνδυασμό και με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου. Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως, η τυχόν απομένουσα περιουσία σε χρήματα, χρεώγραφα, κινητά ή ακίνητα περιέρχεται στο Ίδρυμα Απροσαρμόστων παιδιών της Γιάννουλης Λάρισας.-

ΑΡΘΡΟ 15ο –ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.-  

  1. Η Γενική Συνέλευση επιλέγει τις, μέχρι δύο το πολύ, ομοσπονδίες στις οποίες έχει το δικαίωμα να είναι μέλος, μία κλαδικού χαρακτήρα και μία γενικού ή τοπικού, ενώ ταυτόχρονα επιλέγει και πια από τις δύο θα την αντιπροσωπεύει στη συνομοσπονδία. Την απόφασή της αυτή κοινοποιεί και στις δύο ομοσπον­δίες στις οποίες συμμετέχει καθώς και στη συνομοσπονδία.

2.Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμί­ζεται από το· προηγούμενο τροποποιηθέν καταστατικό, του Ν. 1712/87, τις διατάξεις του Α. Κ. και του εισαγωγικού αυτού νόμου, ως και τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου.-

3.Τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.

  1. Το παρόν καταστατικό, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) άρθρα εγκρίθηκε σήμερα, 2α-6-2016,  από τη γενική συ­νέλευση στη Λάρισα και στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου όπου συνήλθαμε σε συ­νεδρίαση και θα ισχύει, όπως τροποποιήθηκε με την έγκρισή του  από το Ειρηνοδικείο Λάρισας  και την εγγραφή του στο σχετικό βιβλίο σωματείων :

Λάρισα 2-6-2016

Η Πρόεδρος                                                                       Η Γραμματέας

Ευδοξία Δανιλούλη                                                    Θεοδώρα  Λουλούδη

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλες τις δράσεις μας

More To Explore

Δελτίο Τύπου για την Παρουσίαση του Οδικού Χάρτη Προσαρμογής του Επαγγέλματος “Αισθητικός”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕΔΑΕ)Παρουσίαση του Οδικού Χάρτη Προσαρμογής του Επαγγέλματος “Αισθητικός”, έργο του Εργαστηρίου Πρόγνωσης και Παρακολούθησης Αλλαγών Επαγγελμάτων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.