Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας για το θέμα της χρήσης Laser

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας άρεσε; Κοινοποιήστε!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

ΠΡΟΣ τον κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΑΙΤΗΣΗ

Του αναγνωρισμένου σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», που εδρεύει στη Λάρισα, οδός Αλ. Παναγούλη αρ. 6 και εκπροσωπείται νόμιμα, μέλος της «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.).

…….…………………………..……………………………..…………………………………

Το σωματείο μας με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» αναγνωρίσθηκε νομίμως δυνάμει σχετικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας. Μέλη του νομίμως αναγνωρισμένου σωματείου μας τυγχάνουν οι διπλωματούχοι επαγγελματίες αισθητικοί και των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας. Το σωματείο μας, όπως και τα αντίστοιχα αναγνωρισμένα νομίμως σωματεία των υπολοίπων περιφερειών της χώρας τυγχάνουν μέλη της πανελλήνιας «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.).

Σύμφωνα με το καταστατικό του σωματείου μας σκοπός του είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και ε­παγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου καθώς και η ανάπτυ­ξη του πνεύματος αλληλοβοήθειας και συμπαράστασης των με­λών μεταξύ των. Η ένωση δεν ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα. Επι­τρέπεται  όμως η ίδρυση από τα μέλη της παραγωγικών, κατα­ναλωτικών, προμηθευτικών ή πιστωτικών συνεταιρισμών ή η υπαγωγή τους σε άλλους συνεταιρισμούς που αριθμούν περισ­σότερα μέλη και είναι εφικτή η ίδρυσή των. Η πραγματοποίηση και η εκπλήρωση των σκοπών και στό­χων της Οργάνωσης θα επιτυγχάνεται με τη συνεργασία και τον διάλογο με τις αρμόδιες Κρατικές ή Δημοτικές Υπηρεσίες, με την ανταλλαγή απόψεων με άλλες συναφείς Ενώσεις ή Οργανισμούς, ή Ομοσπονδίες  με την παρακολούθηση επιστημονικών διαλέξεων για την εξελι­κτική πρόοδο στις σύγχρονες μεθόδους της αισθητικής, με την ίδρυση εντευκτηρίων και βιβλιοθηκών, με την οργάνωση προγραμ­μάτων επιμόρφωσης των μελών τους, με τη λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο θεμιτό μέσο που θα ανταποκρίνεται και θα είναι σύμφωνο με τις επιταγές του Ν. 1712/87.

Περιήλθε σε γνώση μας η υπ’ πρωτ. Γ3β/ΓΠ/οικ.18846 εγκύκλιός σας, η οποία εκδόθηκε βάσει του με ημερομηνία 3-2-2017 εγγράφου του Κ.Ε.Σ.Υ. και της υπ’ αρ. 4 απόφασης της 218ης/6-11-2008 ολομέλειας του Κ.Ε.Σ.Υ. και η οποία αναφέρεται αποσπασματικά σε μέρος μόνο της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χρήση λέιζερ και προβαίνει σε μία επιφανειακή αντιμετώπιση των ζητημάτων, που αφορούν πρωτίστως και κυρίως τον κλάδο μας και δη τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, όπως αυτά έχουν κατοχυρωθεί με πληθώρα νομοθετικών διατάξεων, όπως αναφέρεται αναλυτικά κατωτέρω. Ειδικότερα :

Η άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 361/1969 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αισθητικού» και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του εν λόγω Ν.Δ. : «1. Υπό τον όρο αισθητικός νοείται ο κάτοχος πτυχίου του τμήματος αισθητικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή πτυχίου ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής. Για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του πτυχίου αποφαίνεται ο ΔΟΑΤΑΠ. 2. Υπό τον όρον “αισθητική” εν τη εννοία του παρόντος, νοείται το  σύνολον των ειδικών θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων, τας  οποίας αποκτά κατά την διάρκειαν των σπουδών του ο αισθητικός και  εφαρμόζει κατά την άσκησιν του επαγγέλματος του». Περαιτέρω σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του ιδίου Ν.Δ.: «Το έργον του αισθητικού συνίσταται εις την περιποίησιν και διατήρησιν  εις καλαίσθητον κατάστασιν και εμφάνισην του υγιούς ανθρωπίνου σώματος,    δια της εφαρμογής, εξωτερικώς παντοτε, των ενδεδειγμένων προς τούτο  φυσικών και τεχνικών μέσων και μεθόδων , ως κάτωθι: α. Περιποίησις προσώπου και δέρματος εν γένει (καθαρισμός, καταπολέμησις ρυτίδων, βαφή κ.λπ.) δια της χρησιμοποιήσεως μυραλοιφών (κρεμών), γαλακτωμάτων, βαφών και λοιπών καλλυντικών σκευασμάτων, εγκεκριμένων υπό του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου.  β. Μάλαξις προσώπου, λαιμού και σώματος δια χειρός ή τη βοηθεία ηλεκτρικών συσκευών, εφ`όσον δι` αυτών δεν προκαλείται βλάβη του κυττάρου της επιδερμίδος. γ. Ψεκασμοί του δέρματος, ψυχροί ή θερμοί, δια ψεκαστήρος. δ. Προσωπίδες (μάσκαι ομορφιάς) δι` αβλαβών ουσιών. ε. Αισθητική περιποίησις στήθους δι` ειδικών συσκευών, μαλάξεων, υδροθεραπείας και παρασκευασμάτων νομίμως εγκεκριμένων, εφ` όσον δι` αυτών δεν προκαλείται βλάβη επί του μαζικού αδένος, και κατόπιν  ιατρικής γνωματεύσεως. στ. Απίσχασις του σώματος δια λουτρών SAUNA, κατόπιν ιατρικής γνωματεύσεως. ζ. Ψιμυθίωσις (καλλωπισμός) προσώπου και σωματος. η. Ατμόλουτρα  δια την περιποίησιν του προσώπου. θ. Αποψίλωσις του δέρματος του προσώπου δια λαβίδος, δια συστήματος  χαλάουα (XALAOUA) δια κυρού ή φαρμάκων εγκεκριμένων ειδικώς υπό του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου, ή δι` ηλεκτρικού μηχανήματος, εφ’ όσον ο αισθητικός έχει υποστή ειδικήν προς τούτο εκπαίδευσιν επί εξάμηνον, κατά τα δι`αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσίών οριζόμενα. ι. Περιποίησις τριχών κεφαλής και βαφή αυτών. ια. Περιποίησις βλεφαρίδων».

Τα επαγγελματικά δε δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων Αισθητικής των Α.Τ.Ε.Ι. καθορίζονται από τις  διατάξεις του Π.Δ. 83/1989 και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του εν λόγω ΠΔ προβλέπονται τα εξής: «1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Αισθητικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίστηκε από τις διατάξεις, που κάθε φορά ισχύουν, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα και προσφέρουν υπηρεσίες σε άτομα που ενδιαφέρονται για την αισθητική σώματος και προσώπου. 2. Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: α) Στο θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση β) Στις επιχειρήσεις, που παρασκευάζουν καλλυντικά, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη και παραγωγή νέων καλλυντικών προϊόντων, καθώς και στην ποιοτική απόδοση από αισθητικής πλευράς. γ) Στις επιχειρήσεις, που πωλούν καλλυντικά (φαρμακεία, καταστήματα καλλυντικών), ως υπεύθυνα στελέχη. δ) Στις νοσοκομειακές μονάδες με δερματολογική ή ενδοκρινολογική ή νευρολογική κλινική σε καθήκοντα συνεργασίας με τους ιατρούς, στον τομέα της ειδικότητάς τους (καθαρισμός προσώπου, ριζική αποτρίχωση, απίσχναση κ.λπ.). ε) Σε κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν με βάση την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, εργαστήρια αισθητικής (αισθητική προσώπου και σώματος, ριζική αποτρίχωση, μασάζ, ανόργανη γυμναστική). 4. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα αισθητικής, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. 5. Οι παραπάνω πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και οι ηλεκτρικές συσκευές προς διατήρηση σε καλαίσθητη κατάσταση καθορίστηκαν από την υπουργική απόφαση Γ4ε/5258/1970 (ΦΕΚ Β`426) «περί ρυθμίσεως λεπτομερειών εφαρμογής του ΝΔ 361/1969 Υπουργού     Κοινωνικών Υπηρεσιών», η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε από την αριθ.Φ.Γ4ε/9620 της  3/21  Οκτ. 1970 απόφ. Υπ. Κοιν. Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β` 740), την αριθμ. Φ.Γ.4ε/1874 της 30 Ιαν./12 Φεβρ.1971 αποφ. Υπ. Κοινων. Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β`112), την υπ` αριθ.Γ4ε/2495 της 20 Μαϊου/4 Αυγ. 1972 (ΦΕΚ Β` 559) αποφ. Υπ. Κοινων.Υπηρεσιών, την ΥΑ Υ7/οικ.3971/1994 (Υγείας) (ΦΕΚ Β`433), την ΥΑ Α5/2005/20-4-1999 (ΦΕΚ Β`749) και την αριθμ. Υ3β / οικ. 15543 (ΦΕΚ Β΄ 230/14.2.2008) του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συνεπώς το επάγγελμα του αισθητικού ανήκει στα επαγγέλματα υγείας και η άσκηση αυτού εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και για το λόγο αυτό οι Σπουδές Αισθητικής από το 1978 εντάχθηκαν στις Σχολές Επαγγελμάτων Υγείας– πλέον Α.Τ.Ε.Ι. (πρώην ΚΑΤΕΕ).

Ήδη δε με τη διάταξη του άρθρου 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης Γ4ε/5258/1970 (ΦΕΚ Β`426) «περί ρυθμίσεως λεπτομερειών εφαρμογής του ΝΔ 361/1969 Υπουργού     Κοινωνικών Υπηρεσιών»  καθορίστηκαν οι όροι εκπαιδεύσεως αισθητικών εις την αποτρίχωσιν δι’ ηλεκτρικού μηχανήματος και ακολούθως στο αναλυτικό πρόγραμμα των Σχολών Αισθητικής των Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας περιλαμβάνεται πλήρης σειρά μαθημάτων περί χειρισμού λέιζερ (από το 1ο εξάμηνο μάλιστα) και οι σπουδαστές διδάσκονται αναλυτικότατα και εξειδικευμένα  το ανωτέρω έργο.

Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υφίσταται ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για το έργο της χρήσης μηχανημάτων αποτρίχωσης λέιζερ από τους επαγγελματίες αισθητικούς (το οποίο σε καμία περίπτωση δεν έχει χαρακτηριστεί νομοθετικά ιατρική πράξη), αφού άλλωστε οι απόφοιτοι των Σχολών Αισθητικής των Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας διδάσκονται πληρέστατα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους τη χρήση των μηχανημάτων αυτών και οι ενεργοί επαγγελματίες αισθητικοί τα χρησιμοποιούν κατά κόρον στα εργαστήριά τους, για τα οποία λαμβάνουν αδειοδοτήσεις  από τις αρμόδιες αρχές.

Επειδή η ανωτέρω εγκύκλιός σας χρήζει διόρθωσης, ώστε να συνάδει το περιεχόμενο αυτής με τις ανωτέρω αναφερθείσες αναλυτικά ισχύουσες διατάξεις.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας.

ΖΗΤΟΥΜΕ. Να τροποποιηθεί η υπ’ πρωτ. Γ3β/ΓΠ/οικ.18846 εγκύκλιός σας, ώστε, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, αποσαφηνισθεί ότι η χρήση μηχανημάτων αποτρίχωσης λέ’ι’ζερ αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα των νομίμων λειτουργούντων εργαστηρίων αισθητικής και επαγγελματιών αισθητικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αθήνα 27-3-2017

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γ. ΑΥΓΕΡΗΣ
Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 18
ΤΡΙΚΑΛΑ Τ.Κ.42100
ΤΗΛ: 2431038003
FAX:2431038003
e-mail : avgerislaw@gmail.com

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλες τις δράσεις μας

More To Explore

Δελτίο Τύπου για την Παρουσίαση του Οδικού Χάρτη Προσαρμογής του Επαγγέλματος “Αισθητικός”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕΔΑΕ)Παρουσίαση του Οδικού Χάρτη Προσαρμογής του Επαγγέλματος “Αισθητικός”, έργο του Εργαστηρίου Πρόγνωσης και Παρακολούθησης Αλλαγών Επαγγελμάτων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.